fine123123 发表于 2015-6-5 20:18:34

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

本帖最后由 fine123123 于 2015-7-13 20:05 编辑

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

juliewong 发表于 2015-6-5 20:33:45

学校和导师同样重要。

xieyu75 发表于 2015-6-6 02:23:39

就业最重要,其他都是空。

1209461400 发表于 2015-6-6 13:17:33

就业以及未来你选择的研究方向和导师是否一致,还有未来向往工作的地点,这些都很重要啊。。。

wyx486 发表于 2015-6-8 09:27:30

路过!
页: [1]
查看完整版本: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。